Τι σχέση έχουν τα νετρίνα με τις εκρήξεις υπερκαινοφανών;