Γαλαξίες… πώς κατηγοριοποιούνται με βάση τον Hubble;