Εκρηκτικά φαινόμενα στον ήλιο και στεμματικές εκτοξεύσεις μάζας