Εκλάμψεις Aκτίνων γ: Εκλάμψεις βραχείας διάρκειας και Μοντέλο Θερμής Σφαίρας