Ποια η σχέση της κοσμικής ακτινοβολίας χαμηλών ενεργειών με την ηλιακή δραστηριότητα;