Επιβλεπόμενη μηχανική μάθηση και τεχνητά νευρωνικά δίκτυα – Μέρος Β: “Neural Networks”