Φαίνονται κατά τον ίδιο τρόπο οι αστερισμοί από το διάστημα;