Τι είναι η ερυθρομετατόπιση (redshift) στην κοσμολογίά;

Η ερυθρομετατόπιση ενός αντικειμένου είναι η μετατόπιση όλων των γραμμών του φάσματός του προς το κόκκινο. Με άλλα λόγια, τα μήκη κύματος των φωτονίων που λαμβάνουμε γίνονται μεγαλύτερα.

Αν θέλουμε να γίνουμε πιο ακριβείς, η ερυθρομετατόπιση υπολογίζεται από τη σχέση:

\[\normalsize z = \frac{\lambda_{\rm \pi\alpha\rho}-\lambda_{\rm \epsilon\kappa\pi}}{\lambda_{\epsilon\kappa\pi}}\]

όπου λεκπ είναι το εκπεμπόμενο μήκος κύματος μιας φασματικής γραμμής, το οποίο γνωρίζουμε από μετρήσεις στο εργαστήριο και λπαρ είναι το μήκος κύματος που τελικά παρατηρούμε.

Σε ένα διαστελλόμενο Σύμπαν, τα μακρινά αντικείμενα υφίστανται ερυθρομετατόπιση επειδή η απόσταση μεταξύ του παρατηρητή-πηγής μεγαλώνει. Υποθέτοντας ένα κοσμολογικό μοντέλο, η ερυθρομετατόπιση μιας πηγής μπορεί να συνδεθεί με την απόσταση της από τον παρατηρητή.

Εικόνα: Γραμμές απορρόφησης στο οπτικό φάσμα ενός σμήνους μακρινών γαλαξιών (δεξιά) σε σύγκριση με το αντίστοιχο φάσμα του Ήλιου (αριστερά). Τα βελάκια δείχνουν το φαινόμενο της ερυθμομετατόπισης. Τα μήκη κύματος αυξάνονται προς την κατεύθυνση του κόκκινου. Image Credit: Wikipedia