Ανάδυση μαγνητικής ροής και εκρηκτικά φαινόμενα στον Ήλιο