Ποιες είναι οι βασικές περιοχές ενδιαφέροντος μιας μελανής οπής;