Τι είναι η Αρχική Συνάρτηση Μάζας και από τι εξαρτάται;