Πώς γίνεται η κατηγοριοποίηση των αστέρων με βάση το φάσμα;

Παρατηρώντας έναν αστέρα μέσα από οπτικά τηλεσκόπια λαμβάνουμε φωτόνια. Ανάλογα με την ενεργειακή κατανομή των φωτονίων, δηλαδή το φάσμα του αστέρα, μπορούμε να λάβουμε πληροφορίες για τη θερμοκρασία του αστέρα. Έτσι οι αστέρες μπορούν να κατανεμηθούν σε κατηγορίες ανάλογα με την επιφανειακή θερμοκρασία τους. Κάθε κατηγορία αντιπροσωπεύεται από ένα γράμμα της λατινικής αλφαβήτου. Από το πιο θερμό στο πιο κρύο άστρο, οι κατηγορίες αυτές είναι: O B A F G K M. Για παράδειγμα, ένα αστέρι τύπου Ο έχει επιφανειακή θερμοκρασία μεγαλύτερη από 30.000 K. Ο Ήλιος μάς έχει επιφανειακή θερμοκρασία 5780 K και είναι φασματικού τύπου G.

Ένας εύκολος τρόπους για να θυμάστε τη σειρά O B A F G K M είναι για παράδειγμα η έκφραση “Oranges, bananas, apples, fruit, grapes, kiwi, mangos”, ή “Often, Bright Asteroids Fall Gracefully . . . Killing Many”.

Την κατηγοριοποίηση αυτή την οφείλουμε στην Annie Jump Cannon.

Εικόνα: Παράδειγμα φάσματος από διάφορους αστέρες με διαφορετικούς φασματικούς τύπους.
Image Credit: Michael Richmond