Υπερκαινοφανείς – Μέρος Α: πώς κατηγοριοποιούνται;