Μη-επιβλεπόμενη μηχανική μάθηση και ομαδοποίηση – Μέρος Γ: “K-mean clustering”