Κβαντική πλασμονική: εισάγοντας κβαντικές διορθώσεις σε ένα κλασικό πρόβλημα